شناسه خبر : 15089

اختصاصی چابک آنلاین؛

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۸ که تعداد حقوق بگیران (مستمری بگیران) صندوق بازنشستگی کشوری شامل بازنشستگان ازکارافتادگان و افراد متوفی به ۱.۴۷۷.۴۹۱ نفر رسیده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، تعداد حقوق بگیران (مستمری بگیران) صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 98 نسبت به پایان سال 97 حدود 3.3 درصد افزایش یافته است.

بیشترین تعداد حقوق بگیران (مستمری بگیران) صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان سال 98 به ترتیب مربوط به حقوق بگیران وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

همچنین کمترین تعداد هم مربوط به حقوق بگیران (مستمری بگیران) خویش فرما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قوه قضائیه بوده است.

32.1 درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را زنان و 67.9درصد را مردان تشکیل می دهند.

photo_2021-03-09_11-37-13

ارسال نظر

خدمات بیمه ای