شناسه خبر : 14767

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۵.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۳۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای