شناسه خبر : 14491

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: سرمایه گذاری ارتباطی مستقیم با نوع ریسک و پذیرش ریسک دارد و شرکت‌ها باید متناسب با ریسک، سرمایه گذاری‌های جاری خود را ازبلندمدت تفکیک کنند تا بتوانند درزمان مناسب ازآن بهره بگیرند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "عبدالمجید رافع" درگفت وگو با چابک آنلاین،افزود: در آینده ای نزدیک اینکه تمامی شرکت های بیمه ای درقالب یک آیین نامه عمل کنند امکانپذیرنخواهد بود.

معاون اداری ومالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: سرمایه گذاری ارتباطی مستقیم با نوع ریسک و پذیرش ریسک دارد وشرکت ها باید متناسب با ریسک، سرمایه گذاری های جاری خود را ازبلندمدت تفکیک کنند تا بتوانند درزمان مناسب ازآن بهره بگیرند.

رافع خاطرنشان کرد که، مهمترین قسمت کار، جداسازی کامل بیمه نامه عمرازبیمه نامه های دیگر است یعنی از لحاظ آیین نامه ای و مالی باید بستری فراهم شود که سرمایه گذاری های مربوط به عمر کامل از سایرسرمایه گذاریها جدا شود.

وی تاکید کرد: ورود و خروج نقدینگی و کد سرمایه گذاری بیمه نامه های عمر باید از سایر بیمه نامه ها جدا شود.

معاون اداری و مالی شرکت بیمه کارآفرین، گفت: مشکل شدید اجرایی در تفکیک حساب های عمر از غیرعمر وجود دارد و آیین نامه ها ابزار لازم برای جداسازی کامل را دراختیار شرکت ها قرارنداده اند.

رافع توضیح داد: ماده 12 آیین نامه شماره 68 با ادبیات مالی همخوانی ندارد ونقائصی دارد به همین دلیل بیشتر شرکت ها از تبصره ماده 12 آیین نامه 68 استفاده می کنند به دلیل اینکه ابزار لازم را ندارند.

وی،با بیان اینکه بیمه های عمر هنوز بسیار جای کاردارد،افزود:درنرخ سود تضمین ، نوع نمایش وعملکرد و اینکه باید از لحاظ سرمایه گذاری کاملا از بقیه سرمایه گذاریها تفکیک شود در آنصورت توانگری مالی شرکت های بیمه ای مقداری شفاف ترمی شود.

برخی از کارشناسان بیمه ای معتقدند که اگر توانگری مالی یک شرکت بیمه ای به مدت 5 سال یک و ضریب توانگری بیش از 120 درصد داشته باشد می توان به این شرکت ها این فرصت  داده شود که برخی از مصوبات مانند آیین نامه 97 برای آنها جنبه توسعه ای داشته باشد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای