ایالات متحده بیشتر از سایر کشور‌های ثروتمند جهان، در زمینه مراقبت‌های بهداشتی هزینه می‌کند اما علیرغم تمام این هزینه‌ها، امید به زندگی در ایالات متحده از کشورهای همتراز خود عقب مانده و بسیاری از آمریکایی‌ها برای پرداخت هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی خود سخت تلاش می‌کنند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای