اختصاصی چابک آنلاین؛

آموزش وپرورش برای صیانت ازدانش‌آموزان، هرسال قراردادی را تحت عنوان "بیمه حوادث و درمان دانش آموزی" با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای بسته و طیف وسیعی از جامعه آموزشی کشور را در برابر هرگونه حوادثی بیمه می‌کند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای