اختصاصی چابک آنلاین؛

کاهش مراجعات غیرضروری بیمه شدگان درمانی و افزایش تقاضا برای خرید بیمه تکمیل درمان انفرادی را می توان یکی از تاثیرات پاندمی کرونا بر صنعت بیمه کشور برشمرد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای