مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری :

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه خدمات ارائه شده به بازنشستگان به صورت ۵۰ - ۵۰ بود، گفت: در گذشته کمک هزینه بیمه تکمیلی ۵۰ درصد و حق بازنشسته نیز ۵۰ درصد بود که امسال ۳۰ درصد به میزان خدمات ارائه شده اضافه شده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای