شناسه خبر : 14357

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرریسک واکچوئری شرکت بیمه آرمان، یکی از دلایل کندی حرکت شرکت‌های بیمه‌ای برای طراحی محصولات مبتنی بر نیاز جامعه را سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای از ناحیه بازارسرمایه برشمرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"بهنام شهریار" درگفت وگوبا چابک آنلاین، گفت: محصولات بیمه ای باید مبتنی برنیاز جامعه باشد و این مبتنی برنیاز بودن می تواند به لحاظ قیمت، نوع یا مدت پوشش باشد.

وی،  با بیان اینکه نیازهای جامعه دردوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، افزود: این تفاوت به دلیل قدرت خرید، شرایط زندگی و فرهنگی است.

شهریار، با اشاره به عوامل میان‌مدت همانند رکود اقتصادی وعوامل بلندمدت تغییرات جمعیتی خانوارها، ادامه داد: افراد جامعه در هر زمینه ای محصولات متناسب با نیازهای خود را خواهند خواست.

وی تصریح کرد: شرکت های بیمه ای می توانند دوره پوشش بیمه نامه را متناسب با نیاز افراد طراحی کرده وبه طورکلی با حذف هزینه های اضافی محصولات و کوچک تر کردن ابعاد آنها، به مشتری این اختیار را بدهد که محصول را راحت تر انتخاب کند.

مدیر ریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان، افزود: کوچک کردن ابعاد محصول که در شرکت های بیمه ای می تواند درقالب ابعاد زمانی و پوششی صورت گیرد با توجه به شرایط فعلی و آتی کشور، یک استراتژی بسیار خوب برای فروش محصولات بیمه ای به نظر می رسد.

شهریارگفت: تا زمانی که بیمه‌گران یک سود مبتنی برتورم و کاهش ارزش پول کشور، به دست می آورند، خلاقانه نسبت به تغییر محصولات خود حرکت نمی کنند.

وی اظهارکرد: برخی از شرکت ها به فکر طراحی محصولات مبتنی بر نیاز جامعه بوده اند و حرکت های خوبی هم در این زمینه انجام شده ولی آن موجی که باید در صنعت بیمه ایجاد شود هنوز به وجود نیامده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای