شناسه خبر : 14216

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک کشاورز نمونه محصول جو،گفت: بیمه‌ها باید خسارت را به معنای واقعی آن ارزیابی کنند و به دنبال دلیل تراشی نباشند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"کامران اسدی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: به دلیل نوع عملکردصندوق بیمه کشاورزی، 10 سال است که از بیمه استفاده نمی کند .

وی،با بیان اینکه بیمه باید خسارت را به معنای واقعی ارزیابی کند، افزود: کارشناسان بیمه هرگونه خسارتی که به مزرعه وارد می شد را با دلیل تراشی رد می کرد.

این کشاورز نمونه محصول جو آبی تصریح کردکه 700 هکتار زمین کشاورزی دارد که 250 هکتارآن زیر کشت می رود.

اسدی، با اشاره به عدم رضایت خود ازعملکرد شرکت های بیمه بازرگانی، گفت: 4 سال پیش بیمه مسئولیت بی نام از شرکت بیمه دولتی خریداری کرده و از این بیمه نامه هم هیچ بهره ای نبرده است.

وی،تصریح کرد:رضایتی از عملکرد سازمان های بیمه ای ندارد،زیرا نماینده بیمه باید در زمان حادثه به سرعت برای ارزیابی بیاید و خسارت را به معنای واقعی ارزیابی کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای