شناسه خبر : 13834

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرسرمایه گذاری و امور سهام شرکت بیمه البرزبا اشاره به رشد خوب بازار سرمایه در دوسال اخیر، گفت: پورتفوی بورسی شرکت های بیمه ای در این سال ها بسیار تقویت شد و به شناسایی سود خیلی بالایی رسیدند که در تاریخ صنعت بیمه سابقه نداشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "احمد احمد آبادی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: در این مدت، بازار سرمایه رشد خوبی داشته و شرکت های بیمه ای هم منابع بسیار خوبی را به بازار سرمایه اختصاص دادند که منجر به اتفاقات خوبی برای صنعت بیمه شد.

وی، افزود:شرکت های بیمه ای در این سال ها بنیه مالی و سرمایه ایی قدرتمندی پیدا کردند که به شناسایی سود بسیار بالایی هم رسیدند  و برخی از شرکت ها در شش ماه از 800 میلیارد تا 1200 میلیارد تومان سود شناسایی کردند که در تاریخ صنعت بیمه سابقه نداشته  است.

مدیرسرمایه گذاری و امور سهام شرکت بیمه البرز با اشاره به شناسایی سود خوب شرکت های بیمه ای، ادامه داد: بعضی از شرکت ها به سمت تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه رفتند و درمجموع ساختاری که پرتفوی بورسی شرکت های بیمه ای در این مدت برای آنها ایجاد کرده باعث می شود که در سال های آینده نیز از محل سرمایه گذاری های خودهمچنان سود شناسایی کنند.

احمد آبادی اذعان داشت:شرکت هایی که توانستند از فرصتی که  بازار سرمایه برای کسب سود خوب ایجاد کرده استفاده بهتری کنند در سالجاری عملکرد خوبی داشتند و پتانسیل خوبی هم برای سال های آینده خواهند داشت.

وی ، درخصوص عملکرد شرکت های بیمه ای در شش ماهه نخست سالجاری، گفت: بسیاری از شرکت ها باتوجه به ماهیت حقوقی خود،سودهای خوبی هم شناسایی کردندیعنی بخش مهمی از پرتفوی خودرا در پیک بازار نقد کرده و سود خوبی هم کسب کردند.

مدیرسرمایه گذاری و امورسهام شرکت بیمه البرزخاطرنشان کرد که به طورمعمول آن پرتفویی که نقد شده مجددا تبدیل به سهام می شود و کاهش ارزش پرتفوی در نیمه نخست سال، شامل تمامی فعالین بازار سرمایه بوده است.

احمدآبادی،گفت: تعدادی از شرکت ها به دلیل اینکه نقدینگی وارد شرکت شود بخش مهمی از پرتفوی بورسی خود را فروخته و سود خیلی خوبی را درامسال شناسایی کردند بافرض اینکه بتوانند از این نقدینگی استفاده درستی کنند.

مدیرسرمایه گذاری و امورسهام شرکت بیمه البرز تصریح کرد: آن دسته از شرکت هایی که این سودها را ناگهانی شناسایی کردند اگر نتوانند منابع را به درستی سرمایه گذاری کنند طبیعتا در سال های آینده مقداری از نظرشناسایی سود نسبت به سالجاری وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای