شناسه خبر : 12832

اختصاصی چابک آنلاین؛

اسامی شرکت‌های بیمه‌ای برتر در زمینه بیشترین تغییردر دارایی‌ها درسال۹۸ استخراج شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، دراین بررسی،صورت های مالی حسابرسی شده 23 شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس مورد کندوکاوقرار گرفت که مشخص شد،به ترتیب شرکت های بیمه ای تجارت نو، البرز و سرمد بیشترین تغییر را درمیزان دارایی های خود در سال گذشته داشته اند.

براین اساس،شرکتهای بیمه تجارت نو، البرزو سرمدبه ترتیب با 69 ، 64 و 60 درصد افزایش دارایی مواجه شده اند.

درمقابل،شرکت های بیمه ای اتکایی ایرانیان و رازی هم کمترین افزایش را در دارایی های خود به ثبت رسانده اند.

دراین بین،شرکت بیمه حافظ تنها شرکت بیمه ای بوده که در سال مورداشاره ،  با کاهش دارایی روبه رو بوده است.

شرکت های بیمه ای تعاون و میهن هم هنوز صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 خودراارائه نکرده اند.

photo_2020-09-07_17-16-29

ارسال نظر

خدمات بیمه ای