شناسه خبر : 12700

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همزمان با هفته دولت (دوم تا هشتم شهریور ماه)، دستاوردها و اقدامات مهم این معاونت را در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح کرد و گفت: هر سال مهارت‌های زندگی به ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها آموزش داده می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، حبیب الله مسعودی فرید افزود: تاکنون هفت هزار شغل پایدار برای زنان سـرپرست خانوار تحت پوشش سازمان از طریق ایجاد ۴۰۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سالانه آموزشــهـای مهـارتی و فنی و حرفه ای به ۱۰ هزار زن سـرپرست خانوار از طریق اجرای برنامه آماده سازی شغلی ارائه می شود. سـرمایه کار مورد نیاز به منظور راه اندازی کسب وکارهای موفق بعد از ارائه آموزشـهای مورد نیاز برای زنان سرپرست خانوارسالانه به سه هزار نفر اعطا می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی گفت:آموزش مهارتهای زندگی به زنان ســرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها بدون اختصاص منابع جداگانه و با اسـتفاده ازظرفیت سایر بخش ها و قسمت‌های متولی ارائه آموزش مهارتهای زندگی سالانه به بیش از۶۰ هزار نفر ارائه می شود.

مسعودی فرید در ادامه، پرداخت کمک هزینه شــهریه دانشـجویی به بیش از ۱۰ هزار دانشـجوی عضو خانواده های تحت پوشـش و نیز پرداخت کمک هزینه تشویقی به بیش از هزار و ۵۰۰ دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاههای دولتی روزانه، ارتقای دانش و مهارتهای مددکاران و کارشــناسان اجرایی شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی از طریق ارائه آموزشـهای لازم سالانه به سه  هزار  نفر، پرداخت کمک هزینه درمان و غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوارتحت پوشش سالانه به  دو هزار نفر، اجرای طرح مداخلات مـددکـاری اجتمـاعی در مراقبت از خـانـواده بـا رویکرد مـدیریت مـورد با آمـوزش ۲۴۴ کارشـناس ومددکار مرتبط واجرای طرح مددکاری جامعه ای با رویکرد کاهش فقر قابلیتی درمناطق محروم با اجرای طرح در ۱۲۷ محله را از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی بهزیستی عنوان کرد.

برقراری بیمه اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار زن سرپرست خانوار

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: پرداخت الکترونیکی و متمرکز یارانه (خریـد خـدمت) مراکز غیر دولتی همکار با دفتر توانمنـدسازی خانواده وزنان برای هزار و ۲۰۰ مرکز همکار، اجرای طرح تعیین سـطوح توانمندی سرپرسـتان خانوار در سـطح کشور برای ۲۵۰ هزار پرونده خانواده های تحت پوشش، اســتفـاده از ظرفیت تخصصــی کلینیـک هـای مـددکاری اجتماعی درارائه خـدمات مناسب، به هنگام و دردسترس به جامعه هدف برای ۱۵۵ هزار پرونده تحت پوشش واگذار شده به بخش غیر دولتی و اجرای برنـامه تـامین مـالی خرد با رویکرد بانکـداری پیونـدی به منظور ایجاد اشـتغال در مناطق محروم و روستایی با راه اندازی۳  هزار و ۹۴۳ گروه خودیار از دیگر اقدامات این معاونت در دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

مسعودی فرید افزود: کمک هزینه معیشت به ۲۵۵ هزار خانوار زن سـرپرست و خانوار نیازمند به منظور تامین حداقل هزینه های خانوار پرداخت شده و حمایتهای اقتصادی و معیشتی به ۹هزار و ۳۵۰ خانوار دارای فرزندان چند قلو و کمک هزینه ودیعه مسکن به دو هزار خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی به صورت سالیانه اعطا شده است.

وی خاطرنشان کرد:  بیمه اجتماعی بیش از ۵۱ هزار و ۵۰۰ زن سـرپرست خانوار ساکن مناطق روستایی و عشایری و ۵۰ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن مناطق شهری در دولت تدبیر و امید برقرار شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای