شناسه خبر : 12479

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی یکی از مهمترین حوزه‌هایی که شورای عالی بیمه باید برای آن مقررات وضع کند را نظارت بر سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ای برشمرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"امیر صفری" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: بازارهای ساده، رقابتی و کارآ چندان نیازمند دخالت دولت و نیروهایی خارج از بازار نیستند و نیروهای درونی بازار بطور اتوماتیک همدیگر را کنترل و متوازن می کنند ومشتری بالغ و آگاه، خود می تواند منافع خویش را تشخیص داده و مراقب خود باشد.

وی با اشاره به پیچیدگی بازار بیمه ، افزود: بیمه گزار دارای تخصص و اطلاعات کامل در مورد همه جزئیات و ابعاد قرارداد بیمه نیست به همین دلیل مشتری بیمه باید از سوی یک نهاد دولتی یا سازمانی به نمایندگی، از مشتری بیمه حمایت شود، هرقدر بیمه گزار نسبت به ابعاد فنی و جزئیات قرارداد بیمه ناآگاه تر باشد نیاز به حمایت بیشتری دارد، به همین دلیل لازم است در بازار بیمه مداخله صورت گرفته و از حقوق بیمه گزار حفاظت شود. 

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی تصریح کرد: مداخله ازطریق مقررات به نفع بیمه گزار و نظارت بر صحت اجرای آن صورت می گیرد و ادامه داد که  مقررات صنعت بیمه در واقع تعیین کننده استانداردهای محصول، استانداردهای نحوه عرضه خدمات و کسب اطمینان از توان شرکت بیمه ای در ایفای تعهداتی که به مصرف کننده سپرده شده ،است. 

صفری اذعان داشت که همه مقرراتی که درصنعت بیمه وضع می شوند به طور خلاصه شامل مقرراتی برای کسب اطمینان از صحت و سلامت مالی شرکت بیمه ای و رعایت انصاف از سوی آنها است،هرچند مقرراتی هم لازم است تا حقوق شرکت بیمه و ذی نفع های آن تضییع نشود اما با وجودیکه ممکن است شرکت بیمه ای یا نمایندگان بیمه علیه مصرف کننده تقلب کنند اما تقلب های  مشتری علیه شرکت نیز متداول است.

وی، یکی از مهمترین حوزه هایی که شورای عالی بیمه باید برای آن مقررات وضع کند را آیین نامه ای برای نظارت بر سیستم ها و فرایندهای مدیریت ریسک شرکت های بیمه ای مطرح کرد و ادامه داد:  این زمینه، اولویت اول است با وجودیکه آیین نامه شماره 69 یعنی آیین نامه توانگری مالی، مربوط به ریسک شرکت است، اما اکثر شرکت های بیمه ای تقریباً هیچ سیستم یا فرایندی برای مدیریت ریسک های خود ندارند.

مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی اذعان داشت که، مقدار توانگری مالی صرفاً برای رفع تکلیف توسط همه شرکتها محاسبه شده و توسط بیمه مرکزی نیز کنترل می شود اما، مدیریت ریسک در اغلب شرکتها نهادینه نیست حتی بعد از محاسبات توانگری مالی شرکتها، بیمه مرکزی طبق آیین نامه اقدامات لازم برای تقویت توانگری شرکت را تکلیف می کند و شرکت هم تبعیت می کند اما، غالب شرکتها، خود، تمایل یا انگیزه ای برای مدیریت توانگری مالی  و مدیریت ریسک خود ندارند و به این اولویت یا ضرورت نرسیده اند.

صفری اظهارکرد: دغدغه هاو برنامه های شرکت ها، کنترل و مدیریت ریسک، بر اساس روشهای مدون، سیستمی، ساختاریافته و منظم نیست، به همین دلیل، برخی از شرکتها متخصص کنترل ریسک ندارند و یا در صورت وجود بطور منظم بهره گیری نمی کنند.

وی گفت:آنچه که مد نظر است، سیستم ها و فرایندهایی ساختاریافته به همراه متخصصینی است که تنها وظیفه شان ارزیابی و مدیریت ریسک باشد، ابزارهای مدیریت و ارزیابی ریسک از قبیل داده ها، پایگاه داده های آماری کامل و مدلها و نرم افزارهای ارزیابی و محاسبه ریسک را در اختیار داشته باشند وپیوسته گزارشهای مدیریت ریسک را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.

صفری دومین آیین نامه لازم و اولویت دار وضع  مقرراتی برای نظارت بر جزییات نرم افزارهای بیمه ای از جمله نرم افزارهای صدور، خسارت، مدیریت ریسک، حسابداری و مالی، ذخیره گیری، رسیدگی به شکایات عنوان کرد و افزود:کنترل و نظارت بر نرم افزارهای مورد استفاده شرکت مهمتر و موثرتر از کنترل شرکت بیمه ای است.

وی افزود:  آیین نامه سرمایه گذاری فعلی نیز بد نیست اما به لحاظ اهمیتی که دارد هنوز جای پیشرفت بسیار دارد با همین میزان اولویت، آیین نامه ذخایر نیز فوری و زیربنایی باید تغییر کند زیرا این آیین نامه در سطح دانش و تجربه کشورهای پیشرفته و حتی درحال توسعه نیست که هیچ، حتی در سطح دانش یک فارغ التحصیل کارشناسی داخل کشور هم نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای