شناسه خبر : 12001

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه‌حافظ،گفت که راه‌اندازی مجتمع‌های قضایی تخصصی تصادفات ورانندگی امور بیمه‌ای، اثرگذاری بسیار خوبی درصنعت بیمه خواهد داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، پیشتر، رییس کل بیمه مرکزی، با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع های قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمه ای گفته بود که این مجتمع های قضایی باید پاسخگوی انتظارات باشند.

"محمد حسین داجمر" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: هرچقدر دادگاهها تخصصی تر و حرفه ای تر شوند موثرتر نیز خواهند بود و در خیلی از کشورها دادگاههای تخصصی هرصنعتی وجود دارد.

وی، با اشاره به خسارت هایی  که صحنه سازی های ساختگی به صنعت بیمه وارد می کنند، افزود: هرچقدرمسائل این چنینی بیشتر ریشه یابی شوند و نگاه دادگاهها تخصصی ترباشد برای صنعت بیمه مفید تر خواهد بود.

عضوهیات مدیره شرکت بیمه حافظ تصریح کرد: بالای 50 درصد از بیمه نامه های صادر شده در کشور در بخش خودرو است، وقتی حجم عظیمی از بیمه در بخش خودرو باشد، به صورت طبیعی،تخلفات آن حوزه هم  بیشترخواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای