مجید  مشعلچی فیروزآبادی

مجید مشعلچی فیروزآبادی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه کوثر

مدرک تحصیلی

دکتری پزشکی

سوابق کاری:

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

اخبار مرتبط: