مرتضی ترک تبریزی

مرتضی ترک تبریزی

عضو هیات مدیره بانک تجارت

اخبار مرتبط: