مهدی نوروزی

مهدی نوروزی

مدیر عامل و عضو علی البدل هيأت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

سوابق کاری:

سوابق مدیریتی در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی

اخبار مرتبط: