شناسه خبر : 29721

نرخ‌های بیمه زنان خانه‌دار چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟

نرخ‌های بیمه زنان خانه‌دار چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟

نرخ حق بیمه ۱۲ درصد شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می شود. برای نرخ ۱۴ درصد خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی تعریف شده است. کاملترین نوع خدمات در نرخ ۱۸ درصد است که شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای