اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد توانیر از صادرات برق به سه کشور همجوار در مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان

درآمد توانیر از صادرات برق به سه کشور همجوار در مرز 10 هزار میلیارد تومان

شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، از محل فروش ۴.۱۳۵ میلیون کیلو وات ساعت برق به ۳ کشور همجوار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، مجموع صادرات برق شرکت توانیر در سال گذشته به 3 کشور عراق، پاکستان و افغانستان 370 میلیون دلار بود که بیشترین صادرات برق به کشور عراق با 3.048 میلیون کیلو وات ساعت به مبلغ 280 میلیون دلار و 7570 میلیارد تومان بوده است.

کشورهای پاکستان با 556 میلیون کیلو وات ساعت به مبلغ 50 میلیون دلار و 1367 میلیارد تومان و افغانستان با 711 میلیون کیلو وات ساعت به مبلغ 40 میلیون دلار و 1114 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

مجموع صادرات برق به این 3 کشور در سال 1400، 5481 میلیون کیلو وات ساعت به مبلغ  11 هزار میلیارد تومان بود.

به عبارتی، صادرات برق شرکت توانیر به کشورهای همجوار در سال گذشته نسبت به سال ماقبل اندکی کاهش داشته است.

photo_2023-11-21_12-02-20

ارسال نظر