شناسه خبر : 21068

مدیر بیمه‌های زندگی بیمه پارسیان در گفت‌وگو با الفباخبر:

بیمه زندگی پارسیان دارای مزایای ویژه در بخش پوشش‌های بیمه‌ای است

بیمه زندگی پارسیان دارای مزایای ویژه در بخش پوشش‌های بیمه‌ای است

گروه بیمه: اگر به دنبال خرید بیمه عمر هستید، حتما نام بیمه عمر شرکت پارسیان به گوشتان خورده است. بیمه عمر می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای داشتن پوشش‌های بیمه‌ای مناسب، یک پیشنهاد خوب می‌باشد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان ، سال‌ها است که صنعت بیمه به دنبال گسترش فرهنگ بیمه در میان جامعه است تا بتواند علاوه بر جذب مشتری، بیمه را در میان افراد جامعه قابل درک کند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در میان تمامی خدمات بیمه‌ای بیمه‌نامه عمر است و این بیمه نامه در دنیا به واسطه دلایل متعدد در رده بالاترین میزان فروش قرار گرفته است. اما در ایران ضریب نفوذ این بیمه نامه تا حد چشمگیری پایین و دور از انتظار است و بر همین مبنا تصمیم گرفته‌ایم تا شما را با یک بیمه‌نامه از شرکتی خاص آشنا نماییم.

بیمه پارسیان براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و طی مجوزشماره 5200 بیمه مرکزی ایران در عرصه بیمه کشور آغاز به کار نموده است.سرمایه شرکت درحال حاضر پنج هزار میلیارد ریال می باشد. فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی وقانون تاسیس بیمه مرکزی  ایران به موجب  پروانه شماره5200 مورخ  1382/2/28 و  اخذ مجوز  فعالیت  در انجام کلیه  امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های  اموال، مسئولیت و اشخاص می باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه (پنج هزار میلیارد ریال) و سهم  بازاربیمه های خصوصی، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد. برای درک بهتر این موضوع گفت و گویی با کامران فرهادسرشت، مدیر بیمه های زندگی بیمه پارسیان داشته ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

مدیر بیمه‌های زندگی بیمه پارسیان در پاسخ به این پرسش که مشخصات و ویژگی های طرح بیمه زندگی پارسیان چیست؟ به خبرنگار الفباخبر گفت: شرکت بیمـه پارسـیان جـزء اولیـن شـرکت های بیمـه خصوصی محسـوب مـی شـود که پـا بـه عرصـه فعالیـت و عرضـه محصـول عمـر و سـرمایه گذاری گذاشـته اسـت. پوشـش های بیمه ای بیمه عمر و سـرمایه گذاری شـرکت بیمه پارسـیان از حیث نـوع و سـرمایه های مـورد تعهـد، در وضعیت مناسـبی مـی باشـد.

در بیمه عمر و سـرمایه گذاری شـرکت بیمه پارسـیان، بیمه شـدگان در حال حاضـر می توانند تا سـقف ده میلیـارد ریـال سـرمایه را انتخـاب نمایند کـه در صورت فـوت احتمالی ایشـان بـه افـراد تعییـن شـده یـا وراث قانونـی آن هـا پرداخـت شـود. از دیگـر پوشـش های اضافی بیمه عمر و سـرمایه گذاری شـرکت بیمه پارسـیان می توان به پوشش پرداخت سـرمایه اضافی در صورت فوت بیمه شـده ناشـی از حادثه، پوشش پرداخت سـرمایه در صـورت ابتـلا بـه بیماری هـای خاص، پوشش پرداخـت مسـتمری و سـرمایه بیکاری در صورت از کار افتادگی دایم و کامل بیمه شـده، پوشش معافیت از پرداخت کل حـق بیمـه در صـورت از کارافتادگـی دایـم و کامل بیمه شـده، پوشش پرداخت هزینه های پزشـکی و کمـک هزینـه روزانه، در ایام بسـتری شـدن بیمه شـده در بیمارسـتان بـه علـت حادثـه و پرداخـت سـرمایه در صـورت نقص عضـو دایم بیمه شـدگان، اشـاره نمود. همچنین سـود مشـارکت در منافـع بیمه عمر و سـرمایه گذاری  شـرکت بیمـه پارسـیان در سـال 99، معـادل %22 بـوده کـه بـه حسـاب اندوخته ، بیمه نامه ها واریز شـده اسـت.

یکی دیگر از محصولات شـرکت بیمه پارسـیان در حوزه بیمه عمر و سـرمایه گذاری، بیمه نامه ای موسـوم به بیمه عمـر و سـرمایه گذاری خانـواده می باشـد که پوشـش های بیمه ای ارایه شـده در آن در صنعت بیمه کشـور خاص می باشد. در این بیمه، اعضای خانواده به همراه سرپرسـت خانواده، در یک بیمه نامه تحت پوشـش قرار می گیرند و در صورتی که سرپرسـت(بیمه شـده اول) قبل از بیمه شده دوم (سرپرسـت بالقوه دیگر بیمه نامه) فـوت نمایـد، شـرکت بیمه پارسـیان پرداخـت تمام حـق بیمه های بیمـه نامـه را تـا آخـر قـرارداد متعهـد می گردد و بیمه نامـه با همان پوشـش ها بدون هیچ گونه آسـیبی تداوم یافته و منافع بیمه ای و سـرمایه گذاری را نصیب سرپرسـت جدیـد خانـوار و سـایر اعضای بیمـه نامه ایشـان می نمایـد.

به دلیل ماهیـت بلنـد مـدت بیمه عمر و سـرمایه گذاری، یکی از مهمتریـن پارامترها برای شـهروندان عزیـز بـرای انتخـاب بیمـه گـر، توانگـری مالـی و قـدرت بیمه گـری شـرکت بیمـه می باشـد کـه متضمن بقای شـرکت و ایفـای تعهـدات آن در قبال بیمه گزاران، بیمه شـدگان و سـایر ذی نفعان می باشـد. که شـرکت بیمه پارسیان از این حیث جزء شـرکت های قدرتمند و توانگر در صنعت بیمه کشـور محسـوب می شـود. و در بخش محصول نیز به امید پروردگار در آینده نزدیک شاهد نوآوری و تغییرات خوبی خواهیم بود.

فرهاد سرشت در رابطه با مزیت‌های بیمه عمر پارسیان در بخش پوشش‌های درمانی برای بیمه‌گذاران افزود: پوشش اضافی امراض خاص (پرداخت سرمایه در صورت ابتلا به بیماریهای صعب العلاج) در بیمه پارسیان جز پوشش های درمانی قابل ارایه به بیمه گزاران می باشد. در این پوشش تکمیلی، بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورتی‌که بیمه‌شده، به یکی از بیماری‌های تحت پوشش شامل انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، عمل جراحی بای پس عروق کرونر و تعویض دریچه قلب، تومور مغزی و نخاعی(در صورتی که دسترسی به آن ها امکان پذیر نباشد یا ضایعات غیر قابل برگشت همراه داشته باشد) و پیوند اعضای اصلی بدن مبتلا گردد، معادل سرمایه فوت بیمه نامه تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را به ایشان پرداخت نماید.

این پوشش از بدو تولد بیمه شده تا سن 60 سالگی قابل ارایه می باشد. ضمن آن که شرکت بیمه پارسیان در نظر دارد تعداد بیماری های تحت پوشش، این پوشش اضافی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و سقف سنی ارایه پوشش را نیز تا سن 65 سالگی افزایش دهد.

همچنین به منظور حمایت از بیمه گزاران، طرح فروش بیمه نامه درمان خانواده، برای دارندگان بیمه های عمروسرمایه گذاری ارایه می شود، در این طرح، دارندگان بیمه نامه عمروسرمایه گذاری که شرایط لازم را احراز نمایند، میتوانند نسبت به خرید بیمه نامه درمان خانواده اقدام نموده و از پوشش های متنوع درمانی در قالب، چهار طرح نخستین، برنزی، نقره ای و طلایی بهره مند گردند.

وی در خصوص اهداف و برنامه‌های بیمه پارسیان برای رشد، توسعه و تحول این حوزه در صنعت بیمه بیان کرد: اساسـأ تحـول در حـوزه بیمه های عمر و سـرمایه گذاری یک فرآینـد فرامدیریتی و در اصـل سـازمانی محسـوب مـی شـود کـه بسـیاری از بخش هـا و سـطوح مختلـف در هـر سـازمان درگیر آن می باشـند. پـس از برنامه ریزی اسـتراتژیک و تدویـن اسـتراتژی ها در شـرکت بیمه پارسـیان و قرار گرفتن موضـوع تحول در بیمه هـای زندگـی در میـان اسـتراتژی های سـازمانی، ایـن مدیریت مبـادرت به برنامه ریـزی عملیاتـی جهـت تحقق و دسـتیابی به این اسـتراتژی نموده اسـت.

پروژه هـای تعریـف شـده در ایـن برنامه ریـزی پـس از تصویـب مقامـات ارشـد سـازمان، مـورد اجـرا و پایـش قـرار خواهنـد گرفـت. برخـی از اهـم برنامه هـای ایجاد تحول در بیمه های عمر و سـرمایه گذاری در شـرکت بیمه پارسـیان شـامل تغییـرات سـاختاری مدیریـت بیمه هـای عمـر انفـرادی و تفکیک مدیریت فنی و فروش و ایجـاد سـازمان فـروش بیمه های زندگی، غنی سـازی محصول فعلـی از جنبه افـزودن پوشـش های جدید بیمه ای بر اسـاس مطالعات اکچوئـرال، تمرکز فنی و تخصصـی روی مباحـث اکچوئـری و اسـتفاده از آن در حوزه های مختلف بیمه عمـر نظیـر طراحـی محصـول، تجزیـه تحلیـل داده هـا، طراحی مدل هـای پیش بینـی و غیـره، پیـاده سـازی بیمـه مسـتمری، بهبود جـداول ریاضـی بیمه های عمـر، و تغییر در سـاختار سـرمایه گذاری ذخایـر ریاضـی بیمـه نامـه، برگـزاری جشـنواره ها و رویدادهـای آموزشـی، انگیـزش، رقابتـی و غیـره، توسـعه شـبکه نماینـدگان فـروش بیمه هـای عمـر بـر اسـاس مدل هـای نویـن بازاریابی و فروش، ارایـه طرح هـای رفاهـی بـرای نماینـدگان و راهبـران فـروش، ایجاد دپارتمان هـا و ادارات جدید در شـعب بیمـه ای کشـور، ایجاد شـعب تخصصـی بیمه هـای زندگی، بازنگری و مهندسـی مجـدد فرآیندهـای صـدور، خدمـات پـس از صـدور و غیـره و ایجـاد تسـهیل و تسـریع در کیفیـت و سـرعت خدمـات و برنامه هایی از این دسـت می باشـد، همانطور که پیداسـت بخش های مختلفی در سـازمان می بایسـت جهت گیری و فعالیت هـای خـود را بـر اسـاس توسـعه و تحـول در بیمه هـای زندگی متمرکز و معطوف سـازند که به امید خدا این مهم محقق خواهد شد.

شایان ذکر است در حـوزه محصـول همانطـور کـه عنـوان شـد، طـرح بیمـه مسـتمری در آسـتانه اخـذ مجـوز از نهـاد محتـرم ناظـر و سـپس پیاده سـازی سیسـتمی می باشـد. همانطور که پیش تر توضیح داده شد، غنی سـازی پوشـش امراض خاص از حیث ارتقای سـرمایه مورد تعهد و افـزودن بیماری هـای جدیـد بـه مجموعـه پوشـش های آن، همچنیـن انجـام تغییراتـی در محصـول فعلـی و افزایـش سـطح ریسـک پذیری بیمـه نامه هـای صـادره، امـکان تعـدد در وام هـای پرداختـی بـه بیمه گـزاران، تغییر سـاختاری در بحـث سـرمایه گذاری، از دیگر برنامه های توسـعه محصول می باشـد. ضمن آن که در خصوص ارایه بیمه نامه عمروسرمایه گذاری به کارکنان شرکت ها و موسسات فعال کشـور (در قالب طرح های فروش جمعی) نیز، ایـن شرکت آمادگـی دارد تـا بـا مذاکره و ارایـه طرح های بیمـه ای با تخفیفات مناسـب نسبت به عقد قرارداد و ارایه خدمات اقدام نماید.

  • دانیال

    من خیلی روی بیمه عمر شرکتهای بیمه ایی مختلف مطالعه کردم آخر دیدم با توجه به سقوط ارزش پول اونم بصورت هفتگی یا روزانه اصلا بصرف نیست یه حساب سرانگشتی کردم بجای قسط هر ماه بیمه عمر بهتره یه وام بگیرم قسطشو بدم بجاش وام و تبدیل به ارز خارجی کنم یا طلا بگیرم این جوری ده سال یا پانزده سال بعد سرمایه ایی دارم که می تونم روش حساب باز کنم

ارسال نظر

خدمات بیمه ای