شناسه خبر : 45803

اختصاصی چابک آنلاین؛

ابزارهای مشتقه صندوق های بخشی نماینده شاخص در بازار سرمایه

نویسنده: فرنوش دواتگرزاده
ابزارهای مشتقه صندوق های بخشی نماینده شاخص در بازار سرمایه

صندوق های سرمایه گذاری بخشی، یکی ازانواع صندوق های سرمایه گذاری سهامی بوده که اکثر دارایی های موجود در صندوق را به سرمایه گذاری در یک صنعت مشخص مطابق با شاخص های صنعت تعریف شده اختصاص می دهد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی عمدتاً به اشخاصی توصیه میشود که ریسک پذیری بالایی داشته و یا به یک صنعت مشخص خوش بین هستند. 

سرمایه گذاری در صندوق های بخشی میتواند جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری تک سهم ها باشد و از بازدهی کل صنعت کسب انتفاع کند. 

بنابراین بازدهی مناسب تنها زمانی محقق میشودکه سرمایه گذاری در سهام صنعت با یک وزن دهی مناسب و بهینه صورت پذیرد. 

در صورتی که در جمع آوری مبالغ برای یک صندوق و کسب بازدهی بیشتر، معاملات برروی سهام خاصی متمرکز شود این موضوع میتواند دست خوش تغییرات بازدهی صندوق سرمایه گذاری بخشی نسبت به شاخص صنعت خود شده و ریسک های سرمایه گذاری را به شدت افزایش دهد.  

با نظربه شرایط فعلی بازارسرمایه، به نظرمی رسد که تمایل مدیران سرمایه گذاری صندوق های بخشی، جذب سرمایه، حفظ بقا و کسب بازدهی بیشتر در صندوق های مذکور باشد. 

یکی از راه های ممکن برای کاهش احتمالی موارد فوق، استفاده از ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله و یا آتی برروی صندوق های سرمایه گذاری بخشی است که مزایای استفاده از این ابزارها ضمن رعایت قانون ومدیریت ریسک شامل این موارد است: 

تعریف نماد پایه برروی هسته معاملات از محدودیت های بسیار زیادی برخورداربوده و امکان تعریف دارایی پایه مبتنی برسبدهای بهینه مقدور نیست. 

ناگفته نماند که به علت مباحث فقهی ، استفاده از ابزار مشتقه مبتنی برشاخص هم مقدور نیست. 

در این بین، یکی از راههای استفاده از ابزارهای مشتقه مبتنی بر روی شاخص ها، ایجاد اختیار معامله و یا آتی برروی صندوق های بخشی بوده که نماینده ای از شاخص های صنعت به شمار می رود. 

سرمایه گذاری مستقیم برروی صندوقهای بخشی ریسک هایی را با خود به همراه دارد و از آن جایی که در بازار، همواره روند صعودی و نزولی موجود بوده و ریسک سیستماتیک بازار سرمایه نیز افزایش یافته بنابراین بجای سرمایهگذاری مستقیم برروی صندوق های سرمایه گذاری بخشی، با سرمایه گذاری در اختیار معامله و یا آتی صندوق های مذکور میتوان تا حدودی سبب رونق و کمتر شدن نوسانات صندوق های سرمایه گذاری بخشی شد. 

درآخر باید این نکته را در نظر گرفت که انجام معاملات مناسب نیازمند همکاری ارکان نظارتی برای ساماندهی مناسب بوده و در صورتی که سبدهای سرمایه گذاری صندوق های بخشی پایش و نظارت نشود، انجام معاملات بر روی ابزارهای مشتقه میتواند ریسک های بیشتری را به معاملات در صندوق های سرمایه گذاری بخشی وارد کند.

کارشناس ابزار مشتقه و ابزارهای نوین 

 

ارسال نظر