شناسه خبر : 43641

اختصاصی چابک آنلاین ؛

پیشنهاد هایی در حوزه فعالیت مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی

پیشنهاد هایی در حوزه فعالیت مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی

اصلی ترین راهبردهای مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره های تخصصی درحوزه مدیریت ریسک است که تاکنون گام های موثری از طریق مرکز صورت گرفته است.

در این راستا برای تکامل مسیر طی شده موارد ذیل پیشنهاد می شود: 

طراحی مدل کسب و کار آموزش در حوزه ها و سطوح مختلف به منظور تعمیق فرهنگ مدیریت ریسک در جهت بهره برداری ذینفعان از جمله شرکت های بیمه، تامین کنندگان و مشتریان. 

ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه ارتقای بلوغ مدیریت ریسک به بیمه گران با توجه به نتایج حاصله از ممیزی سیستم مدیریت ریسک شرکت های بیمه در سنوات پیشین توسط مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی  

با همکاری مرکز توسعه مدیرت ریسک بیمه مرکزی و کارگروه مدیریت ریسک سندیکای بیمه گران ایران. 

مستندات راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی از جمله تدوین دامنه فعالیت مدیریت ریسک و طبقه بندی ریسک‌ها، تدوین خط مشی مدیریت ریسک، چارچوب مدیریت ریسک و ... تدوین و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است. 

در این راستا برای تداوم مسیر درنظر گرفته شده، تهیه راهنماهای ذیل پیشنهاد می شود: 

سازوکارهای ایجاد و تقویت فرهنگ مدیریت ریسک 

سازوکارهای ارزیابی ریسک در هر یک از رشته های بیمه ای 

نحوه توسعه زیست بوم نوآوری به واسطه ابزارهای مدیریت ریسک 

مقررات خودارزیابی انواع ریسک های موسسات بیمه(مدل سازی داخلی ریسک پروفایل شرکت های بیمه) 

مدیریت داده ها و چارچوب سیستم مدیریت اطلاعات در حوزه ریسک های فناوری 

اعتبارسنجی مشتریان بیمه با بهره مندی از نظام اعتبارسنجی بانکداری 

پیشنهاد می شود گزارش های ادواری مختصر از تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی (به واسطه تعامل با سازمان های داده محور از جمله راهداری به منظور بینش عمیق در حوزه مدیریت ریسک، تهیه و اعلام شود.

عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مشاور در امور مدیریت ریسک 

 

ارسال نظر