شناسه خبر : 28109

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان خالص هشت شرکت بهره برداری نفت وگاز به ۸۲ میلیارد تومان رسید

زیان خالص هشت شرکت بهره برداری نفت وگاز به 82 میلیارد تومان رسید

نتیجه فعالیت هشت شرکت های بهره برداری نفت و گاز در سال گذشته منجر به زیان خالص ۸۲ میلیاردتومانی شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، هرچندکه این بدان معنی نیست که کل فعالیت هشت شرکت بهره برداری نفت وگاز کشور زیان ده بوده زیرا از مجموع این شرکت ها چهار شرکت زیان ده بوده و چهار شرکت هم سود داده اند.

با این تفاوت که سود خالص چهار شرکت بهره برداری نفت و گاز در سال گذشته رقمی معادل چهار میلیارد و 456 میلیون تومان و زیان خالص چهار شرکت دیگر هم 82 میلیارد تومان بوده است.

باجمع وتفریق سود و زیان این هشت شرکت بهره برداری نفت و گاز، مشخص می شود که مابه التفاوت سود وزیان این هشت شرکت حدود 77 میلیارد تومان بوده است.

ناگفته نماندکه زیان خالص سال گذشته این هشت شرکت نسبت به سال ماقبل از آن روندی  کاهشی داشته است.

photo_2022-10-30_10-46-31

ارسال نظر

خدمات بیمه ای