شناسه خبر : 27480

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثعمرا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثعمرا رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۱/۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثمسکن با کاهش ۰/۰۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۶۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۶درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاخت با افزایش۱/۹۹ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۰۸درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثعمرا با افزایش ۶/۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثرود با افزایش ۰/۲۹درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثالوند، ثجوان و وساخت در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۷شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۲ شرکت سبز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای