شناسه خبر : 25881

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

دراولین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۳/۲۶ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثاباد با کاهش ۰/۴۳ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نمادهای ثقزوی و ثجوان با کاهش۲/۹۸درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۴درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشاهد با افزایش ۵/۲۶درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثشرق با افزایش ۰/۴درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کرمان با افزایش ۵/۵۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثغرب با افزایش ۰/۲۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثنام در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۷شرکت قرمز پوش و نماد ۲۴ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای