شناسه خبر : 21926

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت ساختمانی بورسی بیش ترین زیان عملیاتی را داشت؟

کدام شرکت ساختمانی بورسی بیش ترین زیان عملیاتی را داشت؟

از بین ۶ شرکت ساختمانی فعال در بورس، شرکت نوسازی و ساختمان تهران و شرکت ساختمان اصفهان دارای زیان عملیاتی بوده اند.

به گزارش چابک آنلاین،بیشترین زیان عملیاتی مربوط به  شرکت نوسازی و ساختمان تهران با  رقمی معادل 26618 میلیون ریال بوده است.شرکت ساختمان اصفهان نیز با زیان عملیاتی 6599 میلیون ریالی مواجه بوده است.

بر اساس همین گزارش،  از بین این 6 شرکت ساختمانی فعال در بورس، تنهایک  شرکت، یعنی ساختمان اصفهان دارای  زیان خالص در هر سهم بوده  است.

سال مالی این شرکت‌های بورسی، مربوط به پایان شهریورماه سال 1400 بوده است.

جدول

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای