شناسه خبر : 44366

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع خالص درآمدکارمزد ۱۹ بانک ۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرد

مجموع خالص درآمدکارمزد 19 بانک  14 هزار میلیارد تومان رشد کرد

مجموع خالص درآمدکارمزدی ۱۹ بانک خصوصی درانتهای آذرماه سالجاری از مرز ۳۷ هزار میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بررسی عملکرد 9 ماهه سالجاری 20 بانک فعال دربازار سرمایه نشان دادکه درآمد ناشی ازکارمزد این بانک ها در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با رشد 14 هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است.

خالص درآمدکارمزد بانک ها در 9 ماهه سال گذشته،حدود 23 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، بانک تجارت با خالص درآمد کارمزد  7817 میلیارد تومانی، بیشترین درآمد از محل کارمزد را در 9 ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

بانک ملت با خالص درآمد کارمزد 7404 میلیارد تومان و بانک شهربا خالص درآمد کارمزد 4167 میلیارد تومان دررتبه های بعدی قرار دارند.

در مقابل بانک های سرمایه، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل کمترین  خالص درآمد کارمزد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

گفته می شود که خالص درآمد کارمزدپست بانک ایران در 9 ماهه سالجاری منفی 467 میلیارد تومان بوده که این امر نشان دهنده این موضوع است که هزینه های کارمزد این بانک بیشتر از درآمد کارمزدآن بوده است.

درآمدهای بانک ها به دو گروه مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود.

درآمد کارمزد درگروه درآمدهای غیرمشاع بانکی قرار می گیرد که مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی وسایر فعالیت های مشاوره ای بانک ها را در بر می گیرد.

بخش عمده درآمدهای غیر مشاع بانک ها را درآمدهای کارمزدهای آنها تشکیل می دهد.

photo_2024-01-28_11-46-26

ارسال نظر