شناسه خبر : 31354

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته شرکت مهندسی و توسعه نفت به ۱۲ میلیارد تومان رسید

زیان انباشته شرکت مهندسی و توسعه نفت به 12 میلیارد تومان رسید

درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسی و توسعه نفت درسال گذشته به ۳۶۵ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم درمقایسه با درآمدهای عملیاتی 276 میلیارد تومانی این شرکت در سال 99 حدود 89 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت مهندسی و توسعه نفت، سال 59 با نام شرکت فلات قاره ایران به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد.

در سال73 نام آن به شرکت مهندسی و توسعه نفت تغییریافت و در سال 77،  براساس صورتجلسه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تمامی فعالیت ها، امکانات، دارایی، بدهی و حقوق صاحب سهام به جزسرمایه شرکت مهندسی و توسعه نفت براساس تراز آزمایشی آذر 1377 به شرکت نفت و گازپارس  انتقال یافت. 

هرچندکه  فعالیت شرکت مجددا از سال 79 شروع شده است.

درحال حاضراین شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ملی نفت ایران است.

فعالیت اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مدیریت و نظارت براجرای تمامی طرح های مهندسی و توسعه در قالب فعالیت های طراحی مهندسی، ساخت و اجرا در شرکت ملی نفت ایران و انجام خدمات وابسته به آنها و همچنین مطالعات و عملیات برای طرح ها و پروژه های توسعه ای به منظوراکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت خام، گاز طبیعی و سایر هیدروکربورهای مایع و جامد( به اسستثناء ذغال سنگ) درجهت تامین اهداف شرکت ملی نفت ایران است. 

درآمد عملیاتی شرکت مهندسی و توسعه نفت، درسال گذشته از محل ارائه خدمات - خدمات کارمزدی بود که نسبت به سال ماقبل خود 89 میلیارد رشد داشته است. 

همچنین  درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی 33 درصد بوده است.

 

مروری بر عملکرد سال گذشته شرکت مهندسی و توسعه نفت،  نشان داد که سود خالص این سازمان درسال گذشته به رقم یک میلیارد و 812 میلیون تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با سودخالص 1میلیاردو 417 میلیون تومانی این شرکت در سال 99، حدود 394 میلیون تومان رشد داشته است.

در این بین، زیان انباشته شرکت مهندسی و توسعه نفت در مدت مورد بررسی این گزارش، به رقم 12 میلیارد و 213 میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 57 میلیون تومان رشد داشته است.

 

با توجه به اینکه شرکت مجری طرح های توسعه میادین نفت و گاز برای شرکت ملی نفت است، ریسک تغییرات در نرخ ارز شامل این شرکت نمی شود. 

همچنین این شرکت در معرض ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان قرار دارد که سعی می کند تنها با طرف قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی،  موارد مقتضی را اتخاذ کند تا ریسک اعتباری را کاهش دهد. 

شرکت مهندسی و توسعه نفت، دارایی های ثابت مشهودو موجودی مواد وکالای خود در سال گذشته که مبلغی معادل یک میلیارد تومان دارایی ثابت مشهود و 429 میلیون و 900 هزار تومان موجودی مواد و کالا بوده را تا ارزش 7 میلیارد و 331 میلیون تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای