شناسه خبر : 25674

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثباغ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثباغ رسید

درپنجمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۰/۱۷درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۰۹ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثالوند با کاهش۳/۲ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۵/۲درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۰۷درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثباغ با افزایش ۵/۵۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثرود با افزایش ۰/۱۶درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثنام در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۵شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۸ شرکت قرمز پوش و نماد ۲۶ شرکت سبز پوش ش

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای