شناسه خبر : 40863

اختصاصی چابک آنلاین؛

جزئیات پوشش بیمه بانک ملی مشخص شد

جزئیات پوشش بیمه بانک ملی مشخص شد

موجودی نقد، دارایی های ثابت و سایر دارایی های بانک ملی در سال گذشته به ترتیب به بهای تمام شده ۱۶۶.۱٠٠ میلیارد ریال (۱۶ هزار میلیارد تومان)، ۷۳.۹۱۸ میلیارد ریال (۷.۳۹۱ میلیارد تومان) و ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال ( ۴،۶۹۵ میلیارد تومان) جمعا تا مبلغ ۱٠ میلیارد تومان از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفافیت، صورت‌های مالی بیش از  ۱٠٠٠ شرکت دولتی و عمومی را منتشر کرد.

بررسی ها نشان داد که موجودی ریالی و ارزی صندوق بانک ملی و موجودی زیرکلید بانک مرکزی درسال گذشته معادل ۶.٠٠٠ و ۳.۵٠٠ میلیارد تومان ودر طول مدت هریکسال حداکثر ۳.۸٠٠ میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از سرقت،  آتش سوزی و بلایای طبیعی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار داشته است.

همچنین موجودی درحال حمل بانک ملی در سال گذشته تا سقف ۳٠٠ میلیارد تومان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از سرقت،  آتش سوزی و بلایای طبیعی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار داشته است. 

این بررسی نشان داد که دارایی های ثابت بانک ملی نیز در سال گذشته تا مبلغ ۶.۳۳۴ میلیارد تومان تحت پوشش بیمه قرار داشته است. 

گفته می شود که در سال گذشته، وسایل نقلیه بانک ملی هم از پوشش بیمه شخص ثالث برخوردار بوده است. 

درعین حال،  موجودی مواد و کالای بانک ملی  در سال گذشته در قبال خطرات احتمالی بیمه شده است. 

عمده موجودی مواد و کالای بانک ملی در سال مالی فوق مربوط به پتروشیمی شازند تا مبلغ ۸.۱٠٠ میلیارد تومان،  توسعه صنایع بهشهر تا مبلغ ۴.۷۷۷ میلیارد تومان،  توسعه صنایع سیمان تا مبلغ ۸۷۳ میلیارد تومان،  سرمایه گذاری شفا دارو تا مبلغ ۳.۱۴٠ میلیارد تومان و گروه ملی فولاد تا مبلغ ۴۱۱ میلیارد تومان بود. 

هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابرحوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

به موجب قانون و پس از اتمام برنامه ششم جبران خسارت به اموال دولتی و دستگاه‌های اجرایی فقط از محل پوشش بیمه‌ای امکان پذیر است .

در گذشته، آسیب وارد شده به اموال دولتی در هنگام بحران از محل بودجه دولتی پوشش داده می‌شد اما اکنون قانون گذار تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را الزام کرده  که اموال منقول و غیر منقول خود را در برابر حوادث مختلف بیمه کنند.

 

ارسال نظر