شناسه خبر : 29745

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام رشته های بیمه ای بیشترین رشد ضریب خسارت را در ۹ سال گذشته داشتند؟

کدام رشته های بیمه ای بیشترین رشد ضریب خسارت را در 9 سال گذشته داشتند؟

بررسی ها نشان می دهند که در فاصله سال های ۹۱ تا ۱۴۰۰ بیشترین رشد ضریب خسارت مربوط به رشته بیمه حوادث راننده بوده که از ضریب خسارت ۴۷/۱ درصدی در سال ۹۱ به ضریب خسارتی در حدود ۷۸/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،  همچنین رشد ضریب خسارت رشته بیمه کشتی در فاصله سال های فوق، افزایشی 28/8 درصدی داشت.

در عین حال، ضریب خسارت رشته بیمه آتش سوزی هم در همین مدت 23/4 درصد رشد یافته است.

بر اساس این گزارش، در فاصله سال های 91 تا 1400ضریب خسارت رشته بیمه های مهندسی با 31/9 درصد، باربری با 8/7 درصد و اعتباربا 8/3 درصد کاهش به ترتیب بیشترین کاهش را داشته اند.

آمارهای رسمی حکایت از این دارد که بیشترین ضریب خسارت صنعت بیمه درسال گذشته مربوط به رشته بیمه درمان با 113/3 درصد خسارت بوده است.

براساس این گزارش رشته بیمه کشتی با ضریب خسارت 112/6 و و رشته بیمه شخص ثالث و مازاد با ضریب خسارت 90/4 به ترتیب در پله های بعدی بیشترین ضریب خسارت در سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

کمترین ضریب خسارت رشته های بیمه هم در سال گذشته به ترتیب به رشته بیمه های مهندسی با 23/0 درصد، هواپیما 24/7 درصد و اعتبار با 27/9 درصد رسید.

photo_2022-12-21_22-36-08

ارسال نظر

خدمات بیمه ای