شناسه خبر : 27134

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت قند بیستون تا چه میزان تحت پوشش بیمه بود؟

دارایی های ثابت قند بیستون تا چه میزان تحت پوشش بیمه بود؟

مهدی اشرف به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت قند بیستون معرفی شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، پیش از این مجید معینی صفا به مدت دو سال مدیریت عاملی شرکت قند بیستون را برعهده داشت.

همچنین علی اکبر صداقتی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به جمع هیات مدیره شرکت قند بیستون اضافه شد.

شرکت قند بیستون با سرمایه ثبتی 48 میلیارد تومان در زمینه تولید قند وشکر از چغندر، تفاله و ملاس، عملیات کارمزدی مانند تصفیه شکر خام و تبدیل شکر به قند، فعالیت می کند.

ازقرارمعلوم،دارایی های ثابت شرکت قندبیستون تا پایان سال گذشته تا ارزش (48 میلیارد تومان) درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

موجودی مواد و کالای شرکت قندبیستون درسال مالی مذکور هم تا مبلغ 27 میلیارد تومان از پوشش بیمه برخوردار بوده که طی الحاقیه ای به مبلغ 79 میلیارد تومان افزایش یافته است.

ازهیوامحمدی، بهرام رمضانی، ابراهیم دهقان پیر، علی امینی فتیده و مسعود شجاعی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت قند بیستون یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای