شناسه خبر : 26526

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین و کمترین شرکت بیمه بدهکار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشخص شد

رازی بیشترین و تجارت نو کمترین بدهی را به صندوق تأمین خسارتهای بدنی داشت

بیشترین و کمترین شرکت بیمه  بدهکار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشخص شد

میزان بدهی شرکت های بیمه ای به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال گذشته به رقم ۳۷۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ما قبل از آن حدود ۸۸ میلیارد تومان کاهش یافت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، طبق اعلام صندوق تأمین خسارتهای بدنی، مجموع بدهی شرکت های بیمه در سال 99  حدود 467 میلیارد تومان بوده است.

در این بین، شرکت بیمه رازی با رقم 93 میلیارد تومان، بیشترین میزان بدهی و شرکت بیمه تجارت نو با رقمی معادل 203 میلیون ریال کمترین میزان بدهی را تا پایان سال گذشته به صندوق تامین خسارت های بدنی داشته اند.

گفته می شود که شرکت های بیمه آسیا، دانا و آرمان تا پایان سال گذشته هیچ گونه بدهی به صندوق تامین خسارت های بدنی نداشته اند.

صندوق تامین خسارت های بدنی به جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه  یا تعلیق یا لغو پروانه شرکت بیمه در رشته ثالث می پردازد.

 شرکت های بیمه مکلفند در اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده 24 قانون،  حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هرماه منابع مذکور را به حساب صندوق واریز کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای