شناسه خبر : 25296

اختصاصی چابک آنلاین؛

اتکایی ایرانیان افزایش سرمایه می دهد

اتکایی ایرانیان افزایش سرمایه می دهد

جلسه هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه به منظور افزایش سرمایه در محل این شرکت برگزار می شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان درنظر دارد که سرمایه ثبت شده خود را از محل  سود انباشته و اندوخته سرمایه ای، از مبلغ 5200 میلیارد ریال 

به مبلغ 8000 میلیارد ریال افزایش دهد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای