شناسه خبر : 24689

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ بیمه جاماند

صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ بیمه جاماند

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران معتقداست که فقردانش بازاریابی در بیمه به شدت وجود دارد، در حالیکه این صنعت به خصوص در بخش بیمه های زندگی وابسته به بازاریابی و شبکه فروش است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "علیرضا هادی"، در آیین اختتامیه مسابقه اینشورتاک، اذعان داشت که محصول بیمه زندگی را نمی توان به راحتی در فضای مجازی فروخت و نیاز به مشاوره و اطلاعات چهره به چهره دارد.

وی، افزود:پس از اینکه انحصار از صنعت بیمه برداشته شد و شرکت های بیمه خصوصی اضافه شدند، کیک صنعت بیمه بین سایرین توزیع شد، اما ابعاد آن رشد نکرد.

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، گفت:صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ بیمه جامانده و رویدادهایی همچون مسابقه اینشورتاک می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای