شناسه خبر : 22955

گزارش تحلیلی آمار اولیه عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰

گزارش تحلیلی آمار اولیه عملکرد صنعت بیمه در سال 1400

آمار عملکرد صنعت بیمه در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ بر اساس ارقام ماهانه خود اظهاری شرکت های بیمه در سامانه سنهاب منتشر شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین المل بیمه مرکزی، بر اساس این گزارش، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 115.1 و 65 هزار میلیارد تومان است.

در همین خصوص رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود 41.1 و 48.4 درصد اعلام شد.

در بخش دیگر این گزارش، نرخ رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه بین 19.1 درصد در بیمه نفت و انرژی تا 69.1 درصد در بیمه باربری بوده که موجبات رشد 41.1 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است. (به جز بیمه پول با 3.1 درصد کاهش حق بیمه و سهم ناچیز 0.03  درصد از پرتفوی بازار) اعلام شد.

همچنین نسبت خسارت بازار با 2.8 واحد افزایش در مقایسه با سال گذشته به حدود 56.4 درصد رسیده است؛ در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود؛ لذا بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" نمی تواند (به خوبی ضریب خسارت) ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد. در حال حاضر به دلیل بسته نشدن صورت های مالی شرکت های بیمه و عدم امکان ارائه آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق، محاسبه حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده ممکن نبوده و در نتیجه محاسبه ضریب خسارت (نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد) میسّر نیست.

بر اساس این گزارش 3 رشته‌ درمان (با 104.7 %)، کشتی (با 57.7 %) و شخص ثالث و مازاد (با 57.6 %) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند و نسبت خسارت سایر رشته های بیمه (بین 1.9 تا 54.7 درصد) پایین تر از سطح بازار بیمه است.

در این گزارش، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب 69.1  و 69.7 درصد اعلام شده و میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد 1311 رسیده است. (56 واحد کاهش نسبت به آمار نهایی سال قبل) چنانچه این عدد به زیر 1000 برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد بود. 

 همچنین سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 34.8، 18.3 و 16 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است و حدود 71.3 میلیون بیمه نامه صادر و 52.5 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

از کل تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، 6 رشته بیمه در مجموع سهم عمده 94.3 درصدی داشته اند، به نحوی که بیشترین تعداد به ترتیب به رشته های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده (هر یک با 34.4 درصد)، بیمه زندگی (11 درصد)، بیمه بدنه اتومبیل (5.9 درصد)، آتش سوزی (5.2 درصد) و بیمه حوادث (3.4 درصد) اختصاص یافته و 5.7درصد سهم مابقی، به 10 رشته دیگر تعلق داشته است.

براساس همین گزارش، از مجموع تعداد موارد خسارت پرداختی در بازار بیمه، رشته بیمه درمان سهم عمده 93.9 درصدی از تعداد خسارتهای پرداختی داشته است و پس از آن، بیشترین سهم مرتبط با دو رشته شخص ثالث-مازاد (با 2.5 درصد) و بیمه زندگی (با 2.1 درصد) است.

شایان ذکر است، (تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه برای سال مالی مذکور و تصویب آنها در مجامع عمومی شرکت های بیمه) این آمار جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

جداول مرتبط با این گزارش را در لینک های زیر ببینید:

چکیده

گزارش تحلیلی

رشته ای

ارسال نظر

خدمات بیمه ای