شناسه خبر : 22884

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشتر زیان ناخالص صندوق بیمه کشاورزی در سال ۹۹ به کدام محصول باغی و زراعی رسید؟

بیشتر زیان ناخالص صندوق بیمه کشاورزی در سال 99 به کدام محصول باغی و زراعی رسید؟

محصول باغی هلو و شلیل بیشترین میزان زیان ناخالص را برای صندوق بیمه کشاورزی در سال ۹۹ به همراه داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،  به عبارتی زیان ناخالص صندوق بیمه کشاورزی در بخش محصول باغی هلو و شلیل رقمی معادل پنج میلیارد و 385 میلیون تومان بوده  است.

در پله های بعدی محصول باغی زردآلو و محصولات زراعی پنبه و زعفران به ترتیب بیشترین زیان ناخالص را در بین محصولات باغی و زراعی برای صندوق بیمه کشاورزی در سال 99 داشته اند.

photo_2022-04-29_21-59-28

ارسال نظر

خدمات بیمه ای