شناسه خبر : 22575

اختصاصی چابک آنلاین؛

داستان بیمه توسعه یک تجربه گران سنگ برای صنعت بیمه است

داستان بیمه توسعه یک تجربه گران سنگ برای صنعت بیمه است

معاون توسعه بازارو شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد،مهمترین ماموریت بیمه مرکزی را تنظیم مقررات دانست وگفت که مرجع تصمیم آن شورایعالی بیمه بوده واگر در تنظیم این مقررات، کمترامکان جلب نظر بازیگران بازار و سایر ذینفعان فراهم شود، دیگر مقرراتی نیست که بتواند به اهداف خود نزدیک شود.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، "حبیب میرزایی"، گفت: برای بیمه مرکزی چند ماموریت تعریف شده که یکی از آنها تعمیم امر بیمه در ایران و دیگری هدایت و نظارت دولت بر شرکت های بیمه ای است.

 وی،با بررسی تاریخچه نظارت بر صنعت بیمه درسه دهه اخیر، افزود: در دهه 70 نظارت بر بیمه مفهوم چندانی  نداشت چون نظارت دولت بر دولت بود، دهه 80 دهه توسعه صنعت بیمه و ورود بازیگران جدید، بخش خصوصی و سرمایه های جدید بود که طبیعی است باید مقداری اغماض می شد تا بازار شکل بگیرد و در دهه 90 هم شرکت ها شکل گرفتند وقرار این بود که نظارت ها با شرایط جدید تطبیق پیدا کند.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد، تصریح کرد: دهه 80 شرکت ها درحال تاسیس و راه اندازی و پیدا کردن خود بودند چون به طورطبیعی بین 5 تا 10 سال طول می کشد تا یک شرکت بیمه ای آن مکان یابی لازم را در بازار بیمه پیدا کند.

میرزایی، اذعان داشت که اگربرخی از افراد این اعتقاد را دارند که نظارت بر صنعت بیمه در دهه 80 مورد غفلت قرارگرفته چون جزء مقتضیات همان زمان بوده، زیرا اول باید توسعه ای شکل بگیرد سپس نظم دهی و تنظیم بازار به تدریج شروع شود.

وی، با اشاره به بروز چالش در شرکت بیمه توسعه درسال های گذشته،گفت: از این چالش در ابعاد مختلف به عنوان یک تجربه گران سنگ صنعت بیمه یاد می شود و این حادثه برای هریک از ذی نفعان این صنعت، یک دستاورد داشت.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد،یکی از دلایل این اتفاق را شتابزدگی بیمه مرکزی درآزاد سازی مقررات و عدم ایجاد توازن لازم،برشمرد وگفت: دوعامل درشکل گیری بحران شرکت بیمه توسعه در آن زمان، نقش داشت که یکی آزادسازی تعرفه ها بودکه اجازه داد، شرکت های بیمه ای بر روی نرخ ها به ویژه بیمه نامه شخص ثالث رقابت کنند.

میرزایی،ادامه داد:دربخش بیمه نامه شخص ثالث،رقابت زیادی در بازار بیمه شکل گرفت درصورتیکه در آن زمان، بازار بیمه و بازیگران آن از دانش و بلوغ لازم برای رقابت درست و دیدن تبعات تخفیفاتی که می دهند، برخوردار نبودند.

وی، توضیح داد: تصمیم دیگر بیمه مرکزی، اجازه جذب نمایندگی به شرکت های بیمه ای به هرتعداد بدون آزمون بیمه مرکزی بود و این دو موضوع دست بازیگران را بازگذاشت، اما هیات مدیره و مدیران دارای تخصص وتجربه لازم برخی از شرکت های بیمه ای، از این فضا استفاده نادرست نکردند.

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد، گفت: شرکت بیمه توسعه به دلیل هیات مدیره غیرمتخصص در آن زمان، در این زمینه با یک شوق زیادشروع به جذب نمایندگی بدون آزمون وهم شروع به دادن تخفیف  زیاد در بیمه شخص ثالث کرد.

وی، اظهارکرد: چالش بیمه توسعه با تدابیر بیمه مرکزی و دولت و همچنین با همکاری صاحب سهم این شرکت جبران شد هرچند که یکسری خسارت هایی را دربازار بیمه هم ایجاد کرد.

معاون توسعه بازاروشبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد، اظهارکرد: فرآیند تدوین مقررات وعمومی کردن این مقررات نیازبه اصلاح دارد و لازم است که برای تاریخ اجرای مقررات زمانبندی درستی پیش بینی شود.

به گفته وی، همچنین برای تبیین فلسفه و کارکرد مقررات،بیمه مرکزی باید دوره های توجیهی زیادی بگذارد تا دست اندرکاران بدانند که فلسفه کارکرد این مقررات چیست.

به گزارش چابک آنلاین، میرزایی، معتقد است که تا این اتفاق ها نیافتد، این مقررات تصویب می شود و درلابه لای کارپوشه های شرکت های بیمه ای خاک می خورند و هیچوقت هدف قانونگذار از این مقررات حاصل نخواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای