شناسه خبر : 22263

اختصاصی چابک آنلاین؛

اقبال بازار در روز جاری به سمت صنایع ریال محور بود

اقبال بازار در روز جاری به سمت صنایع ریال محور بود

مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان، اظهارکرد: به دلیل شرایط حاکم در فضای اقتصادی کشور اقبال سهامداران بازار بیشتر به سمت صنایع ریال محور ازجمله بانک، لیزینگ و بیمه است.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، "فردین آقابزرگی" درخصوص علت توجه  معامله گران بازار سرمایه به سهام شرکت های بیمه ای در روز جاری درگفت وگو باچابک آنلاین، گفت: اگر درمورد یک صنعت به خصوص به نام بیمه بخواهیم صبحت کنیم باید به شرکت های ریال محورمثل بانک و لیزینگ تعمیم دهیم زیرا این صنایع هم در روز جاری مورد اقبال بازار بودند.

وی، افزود: اگر یک حد فرضی بین دو گروه عمده بازار ترسیم کنیم، گروههایی که صادرات محور و ارز محور هستند و صنایعی که ریال محورهستند با توجه به شرایطی که ابهامات بر بازارسرمایه حاکم کرده باعث شده فرآیند تحلیل و ارزیابی با پیچیدگی مواجه شود.

مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان، با بیان اینکه شرکت های بیمه ای همواره با کمترین ریسک نوسان قیمت در سنوات گذشته روبرو بوده اند و کمترین نوسان قیمت و افت را نسبت به سایر صنایع و شرکت ها داشتند، ادامه داد: دلیل توجه بازار در روز جاری ارزیابی و تحلیل افزایش گردش مالی اینگونه شرکت ها بوده است.

وی، خاطرنشان کرد که شرکت های بیمه ای به طور معمول به دلیل نیاز به نقد شونده بودن داراییها، روی سهام صنایع و شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که قابلیت نقدشوندگی داشته باشند به همین دلیل شرکت های کم ریسکی محسوب می شوند و در شرایط حال حاضر به تبع اتفاقاتی که سال 1400 و 99 افتاد یکی از گزینه های مناسب می توانند باشند.

به اعتقاد مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان، استقبال افراد حقیقی از سهام شرکت های بیمه ای بیشتر است چون اگر بنا باشد که یک شرکت حقوقی با ریسک کمتری سرمایه گذاری کند از بازارها و اوراق مشابه از جمله اوراق بدهی استفاده می کند، بنابراین سهام مخاطب و گزینه مناسب برای اشخاص حقیقی کم ریسک است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای