شناسه خبر : 21579

اختصاصی چابک آنلاین؛

استفاده از کر اینشورنس خارجی برای صنعت بیمه ایران موفقیت آمیز نیست

استفاده از کر اینشورنس خارجی برای صنعت بیمه ایران موفقیت آمیز نیست

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: هرچقدرتعداد بازیگران درحوزه نرم افزاری بیشترباشد تنوع بیشترمی‌شود وشرکت‌های بیمه‌ای انتخاب بیشتری دارند و به تناسب ریسک کمتری ایجاد می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمدرضا عربی مزرعه شاهی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: شرکت فناواران در سال‌های گذشته زحمات بسیاری کشیده و ساختارکراینشورنس صنعت بیمه را تا امروزمدیریت کرده وشرکت‌های بیمه ای هم به دلیل اینکه جایگزینی در بازار وجود نداشته ناگزیر به انتخاب این شرکت بوده‌اند.

وی، تصریح کرد: سابقه شرکت‌های بیمه‌ای نشان داده که استفاده ازنرم افزارهای خارج ازکشورخیلی موفق نبوده و چند شرکتی که نرم افزار ازخارج از کشورخریداری کردند نتوانستند از ظرفیت‌های کامل آن نرم افزارها استفاده کنند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، با اشاره به تغییرات متعددی که درمقررات و فرآیندهای کاری صنعت بیمه اتفاق می‌افتد، افزود: این امرمنجربه اتکای شرکت‌های بیمه‌ای به نرم افزارهای داخلی می‌شود زیرا با هماهنگی‌هایی که اتفاق می‌افتد تغییراتی دراین نرم افزارایجاد می‌شود که با بخش نامه‌های بیمه مرکزی هماهنگ باشد.

عربی مزرعه شاهی، خاطرنشان کرد که صنعت بیمه خواسته یا ناخواسته در دهه اخیربا همین نرم افزارپیش رفته  و این نرم افزارهم بخش عمده‌ای از شرکت‌های بیمه‌ای را پوشش می‌دهد.

وی، گفت: صرفنظراز ریسکی که حضورتنها یک شرکت در زمینه نرم افزاربرای صنعت بیمه ایجاد می‌کند، هرچقدرتعداد بازیگران درحوزه نرم افزاری بیشترباشد تنوع بیشترمی‌شود وشرکت‌های بیمه‌ای انتخاب بیشتری دارند اما تا وقتی که جایگزین قوی و مناسبی وجود نداشته باشد شرکت‌ها ناگزیربه استفاده ازهمین نرم افزارهستند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: اینکه هرشرکت برای خود نرم افزارایجاد کند منجربه آشفتگی می‌شود زیرا نرم افزار و کراینشورنس نوشتن به دلیل ساختار و محاسبات پیچیده‌ای که در بیمه به ویژه دررشته عمر و پس انداز وجود دارد بسیارسخت است.

عربی مزرعه شاهی، ادامه داد: درحال حاضر 30 شرکت بیمه‌ای وجود دارد که با ایجاد 30 نرم افزار یک آشفتگی در بازاربیمه ایجاد می‌شود درضمن ایجاد تعاملات با بیمه مرکزی در زمینه امنیت نرم افزار هم مهم است زیرا داده های بیمه گذاران در این نرم افزاراست وامنیت آن باید بالا باشد تا مشکلی ایجاد نشود.

به اعتقاد وی، اینکه هرشرکتی نرم افزارمختص خود را داشته باشد و وجود 30 نرم افزاردربازاربیمه کاردرستی نیست و بهتراست که چند نرم افزار قوی در بازار باشد تا شرکت‌های بیمه بتواند از بین آنها انتخاب کنند و تنها متکی به یک نرم افزارنباشند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، گفت: باتوجه به شرایطی که درحال حاضر در حوزه نرم افزاری کشور وجود دارد صنعت بیمه و بازارسرمایه که نیاز به نیروهای قوی‌تری در این حوزه دارد از بابت نیروی نرم افزاری به شدت دچار مشکل شده است. 

عربی مزرعه شاهی، درخصوص نارضایتی برخی از مدیران بیمه درخصوص روند طولانی رفع اشکالات توسط فناوران، گفت: وقتیکه شرکتی بخواهد به بالای 20 شرکت به صورت همزمان خدمات بدهد زمانبر خواهد بود و هرشرکتی هم به دلیل شرایط خود نیاز خاصی دارد که مجبورمی‌شود در تمام سطوح این نرم افزارتغییرایجاد کند که نیاز به زمان و انرژی بیشتری دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای