شناسه خبر : 20967

اختصاصی چابک آنلاین

عملکرد صنعت بیمه درنگهداشت از دارایی‌های فیزیکی ضعیف است

عملکرد صنعت بیمه درنگهداشت از دارایی‌های فیزیکی ضعیف است

رییس هیات مدیره انجمن نگهداری وتعمیرات ایران، اظهارکرد: دربسیاری ازکشورهای دنیا، بیمه‌ها برای کاهش ریسک و افزایش ایمنی، تدابیر ومقرراتی را ایجاد می‌کنند ودر راستای کاهش این ریسک، مدیریت نگهداشت از دارایی‌ها را اعمال می‌کنند، اما در ایران، صنعت بیمه در راستای نگهداشت از دارایی‌های فیزیکی، ضعیف عمل می‌کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "سعید رمضانی" درگفت وگو با چابک‌ آنلاین، گفت: سلامت تجهیزات، درنتیجه نگهداری، تعمیرات و مدیریت دارایی‌ها ایجاد می‌شود، وقتی ریسک ناشی از خرابی تعمیرات وجود نداشته باشد، ایمنی به دلیل حصول سلامت تجهیزات، افزایش پیدا می‌کند.

وی، با بیان اینکه تمامی قصد ونیت نگهداری از دارایی‌ها و تجهیزات این است که ایمنی وعملکرد منجربه افزایش تولید شود، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، مرجع ارزیابی، پیاده سازی و پیگیری برای اینکه نگهداشت از دارایی ها به درستی انجام شود و سیستم های مدیریت بر دارایی های فیزیکی استقرار پیدا کند، صنعت بیمه است، اما در کشور ما صنعت بیمه به این موضوع توجهی ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن نگهداری وتعمیرات ایران، با بیان اینکه شرکت‌های مختلف در ایران یا سازمان‌ها به نگهداشت از دارایی‌ها و کاهش ریسک ناشی از آن، توجه کافی ندارند، گفت: دراروپا صنعت بیمه به صورت جدی‌تر وارد موضوعات ایمنی از منظر نگهداشت از دارایی‌های فیزیکی و تجهیزات، به منظورکاهش ریسک می‌شوند زیرا به ازای هر یک نفر که جان خود را از دست بدهد باید مبلغ زیادی را بپردازد ، درنتیجه به ایمنی دقت می‌کند.

رییس هیات مدیره انجمن نگهداری وتعمیرات ایران، خاطرنشان کرد که بیمه‌ها برای کاهش ریسک، بایدایمنی ایجاد کنند و در راستای کاهش این ریسک مدیریت نگهداشت از دارایی‌ها را اعمال می ‌کنند اما در ایران صنعت بیمه در راستای نگهداشت از دارایی‌ها ضعیف عمل می‌کند.

رمضانی، گفت: دنیا با مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی کار می‌کند، یعنی اگر کسی ساختار تعالی از نگهداشت از دارایی‌ها راپیاده کند، شامل مشوق‌های بیمه‌ای می‌شود و سازمانی که با پیاده سازی نگهداشت از دارایی های فیزیکی، ایمنی را رعایت کند حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند.

وی، اذعان داشت که وظیفه سازمان های مختلف این است که صنعت بیمه را در راستای نگهداشت از دارایی‌ها، کاهش ریسک و افزایش ایمنی فعال کنند و در راستای نگهداری و تعمیرات تکالیفی را ایجاد و برنامه ریزی کرده و برنامه‌ها را حمایت و به اجرا نزدیک کنند تا بتوان  ایمنی را در راستای نگهداشت از دارایی‌ها افزایش داد.

رییس هیات مدیره انجمن نگهداری وتعمیرات ایران، اعلام آمادگی کرد که انجمن متبوع وی در راستای تعامل با شرکت‌های بیمه ای وارد ‌شود و می‌توانند برنامه‌ها و قوانینی را تنظیم کنند تا در پیگیری صنعت بیمه از نگهداشت دارایی‌ها کمک کننده باشد.

وی، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند با وضع قوانین تشویقی در راستای نگهداشت از دارایی‌ها سازمان ها را تشویق کنند به اینکه استانداردهای مرتبط با ریسک را پیاده سازی کنند تا شاید از این طریق بتوان پیگیری کرد تا ارتقای سطح نگهداری در کشور رشد پیدا کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای