شناسه خبر : 11351

به گزارش چابک آنلاین، فرامرز رساپوربه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و علی مهرپورلایقی به نمایندگی از شرکت مهر مهاجر ایرانیان در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان قرارگرفتند.

همچنین،سیدمهدی طبیب زاده،تیرداد احمدی و محمد جامعی مقدم در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان ماندگار شدند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای