شناسه خبر : 14455

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک خاورمیانه بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک صادرات ایران با افزایش ۱.۷۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک ملت با افزایش ۰.۲۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک ایران زمین با افزایش ۱.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۳۲ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای