اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلی ترین چالش‌های صنعت حمل و نقل ریلی در کشور شامل زیر ساختی، بهره وری، تأمین مالی،لجستیک، قانون گذاری و نظارت، مدیریت و بروکراسی، عوامل خارجی واستقلال بخش خصوصی وشفافیت آماری است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای