بازارسوئد از چهار بخش اصلی بانکی تشکیل شده است؛ بانک‌های بازرگانی سوئدی، بانک های خارجی، بانک‌های سپرده‌گذاری و بانک‌های مشارکتی.

همه اخبار
خدمات بیمه ای