اختصاصی چابک‌آنلاین؛

رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران گفت که برای توسعه بیمه نامه‌های اعتبار در کشور نیاز به ارزیابی و رتبه بندی درست مشتریان است که زیر ساخت این موضوع در کشور وجود ندارد یکی از ابزارهای مهم، غیراز پشتوانه مالی و ذخائر کافی، تجزیه و تحلیل درست ازاعتبار بیمه‌گذار است که این مسئله در کشور به شدت ضعیف است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای