سیستم بانکی مجارستان یک سیستم بانکی دو لایه است که بانک ملی مجارستان (بانک Magyar Nemzeti - MNB) سطح اول را اشغال کرده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای