رییس بانک مرکزی در نشست استانداران سراسر کشور مطرح کرد؛

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شکست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی کشور از انجام مذاکرات جدی و مثبت با ٨ کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند خبر داد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای