شناسه خبر : 14088

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۰۶ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک سینا بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به پست بانک ایران با افزایش ۴.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۵ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۷۴ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای