شناسه خبر : 13993

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۱.۶۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۱.۶۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک خاورمیانه با افزایش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش  ۰.۹۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش ۱.۱۴ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای