شناسه خبر : 10273

بانک مرکزی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، نحوه امهال بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی مذکور را تسهیل نمود.

به گزارش چابک‌آنلاین، پیشنهادات این بانک در خصوص تسهیل امهال بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی در یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 98.11.29 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 

مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (5) سال، با أخذ میزان 7.5 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.

تبصره 1‌‌‌ـ  سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری می باشد. 

تبصره 2‌‌‌ـ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه 1399 می باشد.

تبصره 3‌‌‌ـ  چنان‌چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد‌‌‌/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط‌‌‌/اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.

تبصره 4‌‌‌ـ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید‌‌‌/‌سررسیدهای مقرر قابل وصول ‌باشد.

تبصره 5‌‌‌ـ  واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه می باشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای