شناسه خبر : 13769

اختصاصی چابک آنلاین؛

نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته به ۴۴.۱ درصدرسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در این بررسی مشخص شده است که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در سال گذشته، به 26 درصد رسیده است که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به بهار سال 98 است.

همچنین، بیشترین نرخ بیکاری در جمعیت مورد اشاره در سال گذشته، مربوط به زنان با 38.8 درصد بوده است.

این گزارش نشان می دهد که، نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله در سال گذشته، به 17.9 درصد رسیده است که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به بهار سال 98 است.

بیشترین نرخ بیکاری در جمعیت 18 تا 35 ساله در سال گذشته، مربوط به زنان با 29.7 درصد بوده است.

photo_2020-11-21_09-33-56

ارسال نظر

خدمات بیمه ای