شناسه خبر : 12862

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت واســطه‌گری مالی در بازار ســرمایه شــامل شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های چندرشــته‌ای صنعتی و هلدینگ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و شــرکت‌های لیزینگ می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، درحال حاضر شرکت های مختلفی درسطح کشور در زمینه واســطه گری مالی در بازار ســرمایه  فعال هستند که از جمله آنها می توان به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، شســتا، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد، شرکت سرمایه گذاری مهرگان،گروه ســرمایه گذاری بانک مســکن،گروه سرمایه گذاری توســعه صنعت البرز،گروه مالی ملت،شــرکت گروه مالی حکمت،گروه مالی بانک پارســیان، مادرتخصصی مالی و ســرمایه گذاری ســینا،ســرمایه گذاری پارس آریان و شرکت گروه توسعه صنایع به شهراشاره داشت.

واقعیت این است که بانک های بزرگ کشور برای شرکت داری اقدام به تأسیس هلدینگ های تخصصی کرده اند. شرکت های فعال در صنعت  سرمایه گذاری در ابعاد مختلفی از صنایع کشور سرمایه گذاری کرده اند و از  دیدگاه های متفاوتی می توان آن ها را رتبه بندی کرد که یکی از بارزترین آن ها ارزش بازار این  شــرکت ها است. 

شاخص صنعت سرمایه گذاری در بازار سرمایه در طول سال گذشته با رشد 192 درصــدی از122815 میلیارد ریال به 358871 میلیارد ریال افزایش یافته اســت.

رتبه بندی این دسته از شرکت ها درصنعت ســرمایه گذاری بر اساس ارزش بازاروسرمایه ثبت شده به شرح زیر است:

photo_2020-09-10_13-15-09

ارسال نظر

خدمات بیمه ای