شناسه خبر : 8435

معاون بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام خبرنگاران مذکور می توانند با ارائه گذرنامه یا کارت اقامت معتبر و کارت خبرنگاری نسبت به اخذ شماره تأمین اجتماعی و بیمه پردازی اقدام و از تمام تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از سازمان تامین اجتماعی، مهراد ابراهیم زاده افزود: به استناد بند (ج) تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار، خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی مشمول دریافت پروانه کار نبوده و با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در ایران به فعالیت خبرنگاری اشتغال داشته و بر اساس ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران فعالیت داشته باشند، مشمول این قانون بوده و باید نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام کنند.

به گفته وی، هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنگاران خبرگزاری ها، مطبوعات و صدا و سیما طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران، در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند در این صورت از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف می شوند.

ابراهیم زاده ادامه داد: چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی‌کار باشد مشمول بیمه حوادث ناشی از کار بوده و کارفرما باید حق بیمه متعلقه را برابر با ۳ درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کسر و طی لیست جداگانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

معاون مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تمام خبرنگاران مذکور می توانند با ارائه گذرنامه یا کارت اقامت معتبر و کارت خبرنگاری نسبت به اخذ شماره تأمین اجتماعی و بیمه پردازی اقدام و از تمامی تعهدات قانونی تأمین اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، دفترچه درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به استثنای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: سایر خبرنگاران خارجی که شرایط مزبور را نداشته باشند می توانند در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای