شناسه خبر : 8378

دراولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با 1.29درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.28 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با 4.46 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 0.1 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 1.98 درصد اختصاص یافت  وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.64 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش 4.28 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با 0.86 درصد بوده است.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش  و  13 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای