شناسه خبر : 5971

مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال ۹۸اعمال شود.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، «احمدرضا خزاعی» مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸، میزان حق ‌بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور مشخص شد.

وی اضافه کرد: اتباع خارجی که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه کار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (۱.۲ حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۷، در سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور برابر با ۲۲ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۳۳ ریال و حداکثر دستمزد ماهانه برابر با ۱۰۶ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۵۴ریال خواهد بود.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذکر با نرخ ۱۴ درصد، مبلغ سه میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۳۴ ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد، مبلغ ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۶۰ ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ سه میلیون و ۱۸۵ هزار و ۴۵۳ ریال و حداکثر دستمزد ۱۴ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۴۴۶ ریال است. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبناء، مبلغ ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۵۱ ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد مبلغ ۹ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۹۰۳ ریال است.

وی همچنین درخصوص دستمزد و مأخذ کسر حق بیمه ایرانیان خارجی از کشور، گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساکن در اقصی نقاط جهان بین ۱،۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلان است و این گروه از مخاطبان سازمان با انتخاب نرخ ۱۴ درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا ۱۸ درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذکور با پرداخت ۹ درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند می‌شوند.

« دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸ (اتباع خارجی) برای بیمه شدگان اجباری که تحت عنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار هستند، طبق بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۸ انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ ریال تعیین شده است که در ۶ ماهه اول سال (براساس ۳۱ روز) ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال و در نیمه دوم سال (براساس۳۰روز) ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال خواهد بود که بعلاوه مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند ۳ تصویبنامه شورای عالی کار) به ترتیب معادل ۱۷ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۳۷ ریال و ۱۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای