شناسه خبر : 15886

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های عمرومستمری شرکت بیمه البرز،در موردتصورآغازین برای موقتی بودن کرونا،پوشش بیمه‌ای دادن و اثرات غرامتی آن گفت:در بیمه باید قبول هرمخاطره‌ای،توام با احصاء نرخ وپرداخت حق‌بیمه باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علی فرزین"درگفت وگوباچابک آنلاین،گفت:کرونا یک مساله پیچیده است زیرا ازطرفی می‌دانیم که پذیرش ریسک آن به شکل خاص ومتفاوت ازبیمه‌های عمرودرمان رایج،حق‌بیمه خاص دارد و ازطرف دیگرتعیین حق‌بیمه مناسب آن، توأم با ابهام زیاد است.

وی،بابیان اینکه حجم دانسته‌های ما درموردکروناکم است،افزود:بیمه‌های عمرودرمان، ازگذشته و پیش از کرونا، هیچ استثنائی برای پوشش فوت ها و درمان ناشی ازکرونا نداشته‌اند.

دبیرکارگروه بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران،گفت:درباره تعریف ریسک وپوشش خاص برای کرونا درچنین شرایطی که شناخت ازرفتار ریسک وجود ندارد،منطق می‌گویدکه یانباید چنین ریسکی راپذیرفت یا اگر پذیرفته شود، باید سرمایه‌ای کافی را وقف جبران زیان احتمالی آن کرد.

فرزین،تصریح کرد:درمواجهه باکرونا، همه شرکت های بیمه ای احساس مسئولیت اجتماعی کردند و برخی از شرکتهای بیمه ای،پوشش خاصی را برای کرونا پذیرفتند. 

وی ادامه داد:برخی دیگر ازشرکت های بیمه ای،به دلیل ناشناس بودن رفتار این ریسک، آنرا به شکل پوشش خاص بیمه‌ای قبول نکرده و پوشش‌دهی خود را تنها در قالب بیمه فوت و درمان رایج ادامه دادند.

مدیربیمه های عمرو مستمری شرکت بیمه البرز،گفت:علاوه‌براین، همه شرکت های بیمه ای، تسهیلات اجرایی و حمایتی ویژه شرایط کرونا را برقرار کرده و همراهی خود را با مردم جامعه ازاین طریق نشان دادند تا در پویش همگانی مهار کرونا موثر باشند.

فرزین،معتقداست که با شیوع ویروس کرونا، افزایش غرامت‌های فوت بیمه عمردرمقایسه با سال‌های قبل ملموس است و افزایش ضریب خسارت دوراز انتظار نیست.

وی،اظهار کرد:درشرایط کنونی که خطرات کرونا بیشتر جلوه‌گری می‌کند طبیعی است که توجه به بیمه‌های زندگی بیشترازقبل باشد.

دبیرکارگروه بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران،راهکارتعادل و توازن فعالیت بیمه راکه شرکت بیمه دچار خسران نشود،درنرخ گذاری درست ریسک برشمرد.

فرزین ادامه داد:اگربه نحوی عمل شودکه اعدادبزرگ سمت بیمه‌گرشکل بگیرد،نرخ‌ها درست بوده ونگهداری ذخایر فنی هم توام باملاحظات فنی باشد،شرکت بیمه ازپس تعهدات پذیرفته شده خود برخواهد آمد.

وی، اذعان داشت که اگرپرتفوی بیمه‌گر،حالت بهینه‌ای نداشته باشد،حتی بدون وجودشرایط کرونایی هم نمی‌توان انتظار وضعیت عادی برای یک شرکت بیمه ای داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای